VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro Mgr. Janu K. Kuklíkovou

www.jkkuklikova.cz 

 

1.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), digitálních obsahů a dalších produktů (dále též jen „produkt“) přes webové rozhraní www.jkkuklikova.cz. Provozovatelem webu je Mgr. Jana K. Kuklíková, IČ: 64273652, se sídlem Mírová 1784/29, 594 01 Velké Meziříčí (dále též jen jako „Prodávající“).

 1. Nákup produktu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.jkkuklikova.cz souvisí.
 2. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě, jako Prodávajícího, nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete http://www.jkkuklikova.cz mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy.
 3. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 4. Cena produktu a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 7. Odstoupení od Kupní smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení

 

2.

Důležité pojmy (definice)

 1.   PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající: Mgr. Jana K. Kuklíková

IČ: 64273652

Sídlo/místo podnikání (i adresa pro doručování): Mírová 1784/29, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Velké Meziříčí.

Kontaktní telefon: +420 777 908 941

Email: janaKK@jkkuklikova.cz

Nejsem plátce daně z přidané hodnoty (DPH).

 1. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.jkkuklikova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí některý z mých produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, nebo právnická osoba, např. s.r.o., nebo akciová společnost), nebo spotřebitel.

 1. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.jkkuklikova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

3.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.    Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTU

Na webovém rozhraní www.jkkuklikova.cz naleznete veškeré produkty, včetně produktů poskytovaných zdarma, s popisem nabízeného produktu, včetně uvedení toho, co obsahuje, pro koho je určen, co od něj můžete očekávat a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU

Pro objednání slouží nákupní proces formou vyplnění objednávkového formuláře, který najdete u každého produktu po stisknutí tlačítka „objednat“.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným  na váš email, který jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na váš email, uvedený v objednávce, je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo emailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu, a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

 1. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

4.

Cena produktu a platba

 1. CENA PRODUKTU

U jednotlivých položek produktů na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

V případě, že objednáte konkrétní produkt, u které se dají předpokládat náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním, bude konečná cena za produkt navýšena o tyto náklady, vše bude uvedeno v informacích u produktu, v objednávkovém formuláři apod.

 1. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 3. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

V případě nejasností či vynechání automatického vystavování faktur a potvrzení o zaplacení mě kontaktujte.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

5.

Dodací podmínky

 1.  ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi digitálního produktu bude jeho obsah v patřičném elektronickém formátu a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělený email jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. V případě online kurzů vám bude zaslán odkaz na členskou sekci, do které se můžete přihlásit a začít tak svůj produkt užívat. Co se týče klasických kurzů, na prodejní stránce získáváte veškeré informace o konání kurzu (místo, čas apod.), stejně tak je vám před zahájením kurzu zaslán mail, který veškeré informace o kurzu shrne a připomene.

 1.  DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

 1.  NÁKLADY NA DOPRAVU

S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě klasických produktů (knihy, CD apod.) náklady na dopravu a balné je účtováno a uvedeno v objednávkovém formuláři.

 1.  Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 2.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

6.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (produkt) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na váš email, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, popř. odkaz na členskou sekci, kde obsah najdete. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody, doporučení a onlinové kurzy a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

 

7.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností dalších 14 dní. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na janakk@jkkuklikova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.
 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 28denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno emailem na janakk@jkkuklikova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 4. Je-li Vám společně se produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
 5. Pobytové produkty – zakoupíte-li u mě pobytový produkt (např. wellness pobyt s břišními tanci apod.), tak se veškerý pobyt řídí ubytovacím řádem daného ubytovacího poskytovatele. Dojde-li ke stornování tohoto produktu z Vaší strany, uplatňuji na něj tyto storno poplatky:

60 – 51 dní před nástupem – 10% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

50 – 41 dní před nástupem – 15% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

40 – 31 dní před nástupem – 20% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

30-21 dní před nástupem - 30% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

20-10 dní před nástupem - 50% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

9-3 dny před nástupem - 80% z celkové ceny pobytu (ubytování, strava, kurzovné apod.)

2 dny před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec - 100 %

Dojde-li ke zrušení pobytového produktu z vaší strany, je potřeba mi vše nahlásit do 16.00 hodin, nahlásíte-li po 16.00 hodině, budu vaše zrušení datovat o den později (i já jsem vázána storno poplatky u poskytovatele ubytování apod. a potřebuji rovněž mít časový prostor vše nahlásit a zrušit + náklady, které mi z toho pak plynou).

 

8.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad, máte právo požadovat výměnu produktu za nový, a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na můj email janakk@jkkuklikova.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

9.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na emailu janakk@jkkuklikova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

10.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 10. 2018.